Dernek Tüzüğü

GÜNEYDOĞU NÖROLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: "GÜNEYDOĞU NÖROLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ"dir.
Derneğin merkezi Diyarbakırdır. Şubesi açılmayacaktır.
Denek logosu: Logodaki Burç Diyarbakır'ı, "G" harfi Güneydoğu Anadolu Bölgesini temsil etmektedir. Hastalık alanlarının temsili olarak; Beyin ve Karaciğer organı logoda yer almıştır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Nöroloji ve İnfeksiyon Hastlaıkları alanında; hastaların, toplumun ve sağlık çalışanlarının eğitimini, bilinçlendirilmesine yönelik faaliyet ve çalışmaları yapmak ve desteklemek amacıyla kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 • İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanlık alanı ile ilişkili hastaların ve toplumun eğitimi, bilinçlendirilmesi ve hasta yakınlarının korunmasına yönelik faaliyet ve çalışmaları yapmak ve bu çalışmaları yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek.
 • Karaciğerin; fizyolojisi, fonksiyonları, anatomisi ve karaciğer hastalıkları hakkında araştırma yapmak ve yaptırmak, araştırmaları desteklemek, karaciğer hastalarının daha iyi tanınması ve tedavi edilmesi için imkânları araştırmak ve artırmak.
 • Nöroloji Hastalıkları Uzmanlık alanı ile ilişkili hastaların ve toplumun eğitimi, bilinçlendirilmesi ve hasta yakınlarının korunmasına yönelik faaliyet ve çalışmaları yapmak ve bu çalışmaları yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek.
 • İnfeksiyon Hastalıkları, Nöroloji Hastalıkları, Karaciğer hastalıklarının mekanizmaları, tanı ve tedavileri konularında yapılacak araştırmalara destek sağlamak. Bu alanlarla ile ilgili bilimsel ve eğitsel konferanslar, toplantılar ve geziler düzenlemek.
 • Karaciğer, İnfeksiyon ve Nöroloji hastalarının ve toplumun eğitimi, bilgilendirilmesi için toplantılar düzenlemek.
 • Gereğinde Nöroloji, İnfeksiyon Hastalıkları ve karaciğer hastalarına ilaç desteği ve maddi yardım sağlamak. Tanısal yaklaşımlar konusunda medikal malzeme ve tetkik desteği sağlamak.
 • Nöroloji, İnfeksiyon hastalıkları ve karaciğerle ilgili araştırmacıların yurtiçi ve yurtdışı eğitimleri, bursları ve kursları için maddi destek sağlamak.
 • Nöroloji, İnfeksiyon Hastalıkları, Koruyucu hekimlik ve karaciğer hastalıkları konusunda basılı ve görsel yayın yapmak, kitap, dergi ve broşür çıkarmak.
 • Karaciğer hastalıkları, İnfeksiyon Hastalıkları ve Nöroloji alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslar arası derneklerle ilişki kurmak, bilimsel çalışmalar yürütmek ve işbirliği yapmak.
 • İnfeksiyon Hastalıkları ve Nöroloji alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflara maddi destek sağlamak.
 • Derneğin amacını gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak.
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 • Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 • Ülkemizdeki infeksiyon hastalıkların ve nörolojik hastalıkların tanınması ve nedenlerinin ortaya konması, tedavisi, özellikle bu hastalıkların önlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.
 • İnfeksiyon hastalıkları ve Nöroloji uzmanlık alanında çalışmaların dünya standartlarından geri kalmaması için ve dernek üyeleri arasındaki bilgi alışverişi ve bu sorunlarla ilgili kişilerin eğitimini sağlamak amacıyla kongreler, konferanslar, seminerler ve eğitim kursları düzenlemek.
 • Nöroloji ve İnfeksiyon hastalıkları alanında araştırma, inceleme, yayın yapmak, yayınları ve araştırmaları teşvik etmek ve bu konuda destek almak, burs ve ödüller vermek. Bu alanda hastaları ve toplumu bilgilendirmek amacıyla radyo, televizyon programları düzenlemek, web sayfası ve veri tabanı oluşturmak.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.